Požádat o dostupnost

Pole označená * jsou povinná.

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení 

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy OBOISSIMO) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

 

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

2. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách OBOISSIMO, katalozích,  prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. OBOISSIMO (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. Místo plnění 

Místem plnění je výdejní místo prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním místě předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

d) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

5. Cena a placení 

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách OBOISSIMO jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Online platba platebními kartami img-3

GoPay provozuje on-line platební bránu.. Tato brána umožňuje obchodníkům a prodejcům přijímat bankovní karty MasterCard a VISA při on-line transakcích.

Mezinárodní asociace zavedly standard nazvaný 3-D Secure pro jedinečnou identifikaci všech stran zapojených do on-line transakce. Takto se vytvořilo úzké spojení mezi vydavatelskou bankou a držitelem karty na jedné straně a obchodníkem a zúčtující bankou na straně druhé. Bezpečnost systému GoPay je posílena používáním digitálního podpisu všech dat přenášených mezi platební bránou a on-line obchodem. Hlavní výhodou platební brány je výrazné zvýšení bezpečnosti transakcí z hlediska všech zapojených stran - držitele karty, obchodníka, vydavatelské banky a zúčtující banky.

Použitím platební brány GoPay je obchodník chráněn proti případnému úniku informací o platebních kartách ze svého systému. Držitel zadává číslo platební karty až na platební bráně, detaily o kartě se tedy do systémů internetového obchodníka vůbec nedostanou. Za tato data by jinak obchodník nesl zodpovědnost a jejich únik by byl porušením zákona o ochraně osobních dat.

Jak funguje platba kartou?
Systém GoPay je rychlý a bezpečný pro všechny zúčastněné strany. Držitel karty nakupuje v internetovém obchodě a požaduje platbu platební kartou. Požadavek na provedení platby je předán obchodníkem systému GoPay.Následně držitel karty vyplní údaje o platební kartě a potvrdí požadavek k provedení platby. Systém GoPay provede autentikaci držitele karty za použití standardu 3-D Secure. Pokud výsledek autentikace povoluje pokračovat v procesu platby, GoPay zašle požadavek na autorizaci transakce. V případě, že výsledek autentikace nepovoluje pokračovat, proces platby je zastaven. Požadavek na autorizaci je zúčtující bankou předán mezibankovními sítěmi vydavateli karty. Vydavatelská banka provede autorizaci transakce a výsledek předá zpět systému GoPay. Systém GoPay doručí výsledek platby zpět do internetového obchodu, který výsledek transakce zobrazí držiteli karty.


Co znamená 3-D Secure? 
Mechanismus 3-D Secure slouží k autentikaci držitele karty. Každá karta zadaná do platební brány je kontrolována příslušnou asociací MasterCard nebo VISA. Kontroluje se, zda je pro kartu požadována autentikace držitele karty, či nikoliv. V případě požadavku autentikace je držitel přesměrován na systém vydavatelské banky, kde potvrdí svoji identitu (heslo, e-PIN, nebo jinou tajnou informaci, sdílenou s vydavatelem karty). Výsledek autentikace je předán zpět do platební brány.

 img-1 img-2

Jaké typy karet systém GoPay akceptuje?
VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro

platba-kartou

Způsoby platby při osobním odběru:

 • V hotovosti. Při převzetí osobně na provozovně
 • Online platební kartou. Online platba kartou přes internet přes on-line platební bránu GoPay
 • Platba převodem na účet. Při platbě předem na náš účet.
 • Platba na fakturu. Státním institucím zasíláme po dohodě zboží na fakturu se 14-ti denní splatností. Při platbě na fakturu.

 

Způsoby platby při zaslání zboží v balíku

 • Platba převodem na účet - standardní doprava. Při platbě předem na náš účet - Česká pošta
 • Online platební kartou. Online platba kartou přes internet - Česká pošta 
 • Platba dobírkou. Při platbě dobírkou(zaplatíte v momentě převzetí zboží) Česká pošta
 • Platba na fakturu. Státním institucím zasíláme po dohodě zboží na fakturu se 14-ti denní splatností. Při platbě na fakturu.
 • Při platbě převodem na Euro účet. Při platbě předem na náš Euro účet - Platba probíhá v EUR, aktuální kurz pro přepočet částky z CZK na EUR je dle aktuálního kurzu AirBank

 

Podle zákona o elektronické evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku, pak do 48 hodin.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

6. Dodací lhůta 

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

7. Dopravní podmínky, poštovné 

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

Osobní vyzvednutí zboží0 Kč

 Výdejní místo nedisponuje skladovacími prostory ani odborným personálem, vaše objednávka musí být před vyzvednutím připravena a doručena na výdejnu. Proto vyčkejte na SMS zprávu nebo emailové potvrzení, že je vaše objednávka připravena k vyzvednutí. Pokud přijdete bez této výzvy, může se stát, že vaše objednávka nebude ještě připravena k vyzvednutí.

Doručení PPL95 Kč
Doručenní PPL s dobírkou150 Kč

Možné doručení přímo do rukou adresáta již následující pracovní den. Možnost využití PARCELSHOPU po dobu 7 dnů. 

Balík na poštu (Česká pošta). Platí pouze pro Českou republiku.110 Kč

Odesílatel nebo adresát si volí poštu, na které bude balík připraven k vyzvednutí. Garance možnosti vyzvednutí na zvolené poště již následující pracovní den. Balík bude uložen na poště po dobu 7 dnů. 
Vyzvednutí: dle jména nebo podacího čísla balíku.

Balík do zahraničí v rámci EU300 Kč

Odesílatel nebo adresát si volí poštu, na které bude balík připraven k vyzvednutí. 
Vyzvednutí: dle jména nebo podacího čísla balíku.

 

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Dobírkou40 Kč
 

Cenou za platbu dobírkou se rozumí cena dle tarifu České pošty za zpracování dobírkové poukázky

Převodem z účtu0 Kč
 Objednávka bude odeslána po připsání platby na účet Oboissimo - viz faktura
V hotovosti při os. vyzvednutí0 Kč
 

Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

8. Záruka, servis 

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu na adresu Oboissimo s.r.o., Václavské nám. 21, 110 00 Praha 1. Záruční a pozáruční opravy provádi též Oboissimo s.r.o. na stejné adrese. Jakékoliv úpravy a opravy může provádět jen servis Oboissimo s.r.o. V opačném případě dojde ke ztrátě záruky.

Pro záruční opravu je nutné předložit výrobek a reklamační list, který musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 3 dnů ode dne jejího obdržení.

S ohledem na hygienické podmínky a charakter použití strojky se nezkoušejí, nevracejí a nevyměňují. Strojky si před odebráním pečlivě prohledněte – na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.
Nárok na záruku zaniká, jestliže je závada způsobena :
 • mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu přepravy)
 • nešetrným a nesprávným používáním v nesouladu s návodem, nepozorností, znečištěním a zanedbanou údržbou
 • vnější událostí (přepětí v síti, živelná pohroma apod.)
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí zkušebny či koncertního sálu
 • provedením úprav neautorizovanými osobami či firmami
Nárok nebude uznán u části, podléhající běžnému opotřebení, kterou je během provozu nutné měnit pro správnou funkci výrobku (např. pérka, osy, podlepky, korky, obaly apod.)

9. Závěrečná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Platné od 6.3.2006

 

Reklamační řád

 
I. REKLAMACE
Reklamace je oznámení kupujícího o vadách zboží, které je učiněno prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující vady zjistí.
 
II. VADY ZBOŽÍ
Zboží má vadu tehdy, není-li předáno kupujícímu v deklarovaném množství nebo jakosti a provedení.
Za vadu se nepovažuje součástka nástroje nebo příslušenství, podléhající běžnému opotřebení materiálu.
 
III. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO -LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
1.       Kupující je povinen podat prodávajícímu oznámení o vadách ( reklamaci ) neprodleně poté co vady zjistil.
2.       Podmínkou pro uznání reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců.
3.       Pokud v důsledku reklamace došlo k výměně vadného zboží za zboží bez vady, platí pro nové zboží záruční doba ode dne převzetí tohoto zboží.
 
IV. PRÁVA KUPUJÍCÍHO - NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ
Kupující má právo, pokud je zjištěná vada neodstranitelná a pokud ji oznámil prodávajícímu neprodleně na:
1.       výměnu vadného výrobku nebo jeho části za bezvadný
2.       poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny
3.       odstoupení od smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou nebo odstranitelnou, která se vyskytla opakovaně nebo ve větším počtu
 
V. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ NÁROKŮ Z VADY ZBOŽÍ
Reklamaci uplatňuje kupující písemně poštou na adresu:
 
Oboissimo.cz
Pařížská 2509
Kladno
 
nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu: oboissimo@oboissimo.cz Nákup prokazuje zákazník dokladem o zaplacení zboží, fakturou resp. její kopií.
Kupující na vlastní náklady zašle v původním obalu zboží na adresu prodávajícího a ten do 30 -ti dnů od převzetí reklamace:
1.       zašle kupujícímu na náklady prodávajícího zboží opravené nebo
2.       zašle kupujícímu na náklady prodávajícího zboží nové
3.       po dohodě s kupujícím zašle na náklady prodávajícího zboží zpět a poskytne na něj přiměřenou slevu nebo
3.       vrátí kupujícímu peníze nebo
4.       reklamaci neuzná a zašle zboží zpět kupujícímu na jeho náklady
 
V. FORMULÁŘ PRO  UPLATNĚNÍ NÁROKŮ Z VADY ZBOŽÍ
Název výrobku / množství:
Faktura č.:
Datum nákupu:
Adresa kupujícího:
Telefonický kontakt:
Popis závady:
Návrh na vyřízení reklamace:
Příloha: kopie faktury (dokladu o zaplacení zboží).
 

 

VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.
 
Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek uveřejněných na webových stránkách www.oboissimo.eu 
 
V Praze dne 1.1. 2020

 

Zobrazeno